Het gasverbruik van huishoudens (G1A profielklanten) hangt af van de stooktemperatuur en de effectieve temperatuur. De stooktemperatuur is een grenswaarde waaronder mensen gaan stoken. Wanneer de effectieve temperatuur lager is dan de stookwaarde zetten huishoudens hun verwarming aan. Dit temperatuur afhankelijke verbruik hangt af van hoeveel de effectieve temperatuur lager is dan de stooktemperatuur.

Doordat de gerealiseerde effectieve temperatuur afwijkt van de standaardprofieltemperatuur, krijgen partijen die leveren aan G1A profielklanten te maken met meer- en/of minder gasverbruik. In het geval dat er meer gas wordt verbruikt doordat het kouder is dan de standaardprofieltemperatuur, zullen partijen dit extra gas in moeten kopen. In het geval dat er minder gas wordt verbruikt doordat het warmer is dan de standaardprofieltemperatuur, zullen partijen het gas dat niet wordt afgenomen moeten verkopen. Aangezien dit volume wordt afgerekend tegen de dan geldende marktprijs volgen hier kosten uit. We zijn bij het bepalen van deze met temperatuurcorrectie gepaard gaande kosten uitgegaan van de volgende uitgangspunten/methodiek:

  • Inkopers bepalen het verwachte gasverbruik door de standaardprofieltemperaturen toe te passen in het G1A profiel.
  • Dit verwachte gasverbruik wordt elke handelsdag van de maand, voorafgaand aan de leveringsmaand, in gelijke hoeveelheden ingekocht m.b.v. maandforwardcontracten.
  • De veronderstelde gerealiseerde gasverbuiken worden bepaald door de gerealiseerde effectieve temperatuur toe te passen in het G1A profiel. De meetcorrectiefactor is buiten beschouwing gelaten, aangezien deze geen onderdeel uitmaakt van de temperatuurcorrectie.
  • Het verschil tussen de veronderstelde gerealiseerde gasverbuiken en het verwachte gasverbruik bij standaardprofieltemperaturen wordt dagelijks afgerekend tegen day-ahead prijzen.
  • De gerealiseerde inkoopkosten worden berekend door de forwardkosten en day-ahead kosten te sommeren.
  • De geanalyseerde periode is januari 2011 t/m september 2014.

Figuur 1 toont de verwachte verbruiksfractie per maand bij de standaardprofieltemperatuur, de temperatuurgecorrigeerde verbruiksfractie en het prijsverschil per MWh tussen de gerealiseerde inkoopprijs en de forwardprijs.
Binnen de geanalyseerde periode is maart 2013 de maand met de hoogste kosten voor temperatuurcorrectie gebleken. De verwachte verbruiksfractie bij de standaardprofieltemperatuur was die maand 13% van het standaardjaarverbruik. De temperatuurgecorrigeerde verbruiksfractie kwam uit op 18,5%, aangezien het kouder was dan de standaardprofieltemperatuur. De gemiddelde prijs van het maart 2013 forwardcontract gedurende februari 2013 bedroeg 25,736 €/MWh. De gerealiseerde inkoopprijs, dus inclusief de extra inkopen op day-ahead, bedroeg 27,850 €/MWh. Dit leidt tot een prijsverschil van 2,114 €/MWh. Andere maanden met hoge kosten voor temperatuurcorrectie waren april 2011 (1,234 €/MWh), februari 2012 (1,959 €/MWh), april 2013 (1,042 €/MWh) en april 2014 (1,889 €/MWh). Van de vijf maanden met de hoogste kosten voor temperatuurcorrectie, heeft dit drie keer betrekking op april.
Van de flankmaand april is bekend dat inschattingen van het gasverbruik een grote onzekerheid hebben.

Figuur 1

Figuur 2 toont de 12-maands rollende profielgewogen kosten van temperatuurcorrectie.
Hieruit blijkt dat binnen de geanalyseerde periode, ondanks uitschieters in sommige maanden, de jaarlijkse kosten voor temperatuurcorrectie tussen de 0,673 €/MWh (periode april 2011 t/m maart 2012) en 0,063 €/MWh (periode maart 2012 t/m februari 2013) liggen. In februari 2012 schieten de 12-maands rollende kosten omhoog, doordat die maand hoge kosten voor temperatuurcorrectie kende (zie ook figuur 1). In februari 2013 schieten de 12-maands rollende kosten omlaag, doordat februari 2012 geen onderdeel meer uitmaakt van de 12-maands rollende periode.

Figuur 2

Voor de kalenderjaren en de gehele periode bedroegen de kosten:
• In 2011: 0,217 €/MWh
• In 2012: 0,477 €/MWh
• In 2013: 0,472 €/MWh
• In 2014 t/m september: 0,441 €/MWh
• 2011 t/m september 2014: 0,403 €/MWh

Dit artikel geeft, uitgegaan van bepaalde uitgangspunten, inzicht in de gerealiseerde kosten van temperatuurcorrectie. Partijen kunnen zich in de markt verzekeren tegen deze kosten. Zij betalen in dat geval een premie op een profiel- en/of blokprijs. Dit artikel kan aanleiding geven de kosten van temperatuurcorrectie te analyseren voor een specifieke situatie, met een andere portefeuille samenstelling, andere uitgangspunten en een ander hedge beleid.


Ferry Köhne, Energy Global
Oktober 2014